Algemene Voorwaarden


CURSUS, DIENSTEN en ACTIVITEITEN VOORWAARDEN

FACTUURVOORWAARDEN

Allereerst copyright voorwaarden: De inhoud van deze website, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid, video en software zijn auteursrechtelijk beschermt en mogen onder geen enkele voorwaarde noch vorm worden gekopieerd of gebruikt tenzij toelating is verleend door de auteur. Gebruik zonder recht kunnen gerechtelijke stappen tot gevolg hebben. Naar derden: vaak is het onmogelijk om de oorspronkelijke auteur of eigenaar terug te vinden, en daar we correctheid nastreven en vergissingen mogelijk zijn, vragen we u ons te contacteren indien u meent eigenaar te zijn van gebruikte tekst, afbeelding, geluid, video of software. Wanneer we onterecht auteursrechtelijk materiaal hebben gebruikt, bieden wij u alvast onze excuses aan en zal deze meteen van de site worden verwijderd of het gebruik ervan wettelijk aanvaard gemaakt worden.

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten/ reserveringen en bestellingen aan en overeenkomsten met Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach tenzij schriftelijk / elektronisch anders is overeengekomen.

 1. Door zich in te schrijven of afspraak te plaatsen, verklaart de deelnemer of cliënt akkoord te gaan met deze voorwaarden.
 2. Onder “cliënt” in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan al diegenen die bij Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach een order, bestelling, dienst- of cursusreservatie plaatsen.
 3. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het geven of verstrekken van een cursus of bestelling / opdracht, tenzij schriftelijk anders door Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach vermeldt.
 4. Een bestelling van diensten en / of goederen of cursusreservatie wordt geacht te zijn aanvaard, zodra deze telefonisch, schriftelijk, per fax, per e-mail of via de website door klant aan Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach is verstrekt. Alle rekeningen en/of facturen van cursussen, diensten, verkopen en / of reservaties van Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach dienen contant betaald te worden. Bij niet-betaling wordt de klant van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder bijkomende schriftelijke ingebrekestelling en is onmiddellijk over het factuurbedrag een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 12 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 100€ en een maximum van 2000 €, alsmede rente vanaf de vervaldatum ten bedrage van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangerekend.
 5. Een cursist kan na inschrijving de cursus annuleren of uitstellen naar een latere datum. Uitstel van een cursus, tot uiterlijk 2 weken vóór de aanvang van deze cursus, is kosteloos. In geval van uitstel vanaf 2 weken vóór de aanvang van een cursus, zal 50% van de prijs van de uitgestelde cursus aangerekend worden, bovenop het bedrag van de cursus die op een overeengekomen latere datum gevolgd zal worden. Uitstel wordt slechts één maal toegestaan per ingeschreven cursus.
 6. In geval van annulering van een cursus door een deelnemer, minder dan twee weken voor cursusdatum en om welke reden dan ook, zal steeds 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht worden. In geval van annulering vanaf 72 uur vóór de aanvang van een cursus, zal de cursusprijs steeds voor de volle 100% aangerekend worden, te verhogen met de gebeurlijke kosten. Alle annuleringen dienen te gebeuren via aangetekend schrijven.
 7. Laattijdige reservaties dewelke binnen de tijdspanne van 72 uur vallen dienen altijd onmiddellijk en volledig betaald te worden.
 8. Een individuele consultatie en/of coaching-sessie die niet 24 uur voorafgaand aan de feitelijke afspraak telefonisch of schriftelijk werd geannuleerd, zal alsnog volledig aan de klant gefactureerd worden.
 9. De bijdragen voor consultaties en privé coaching worden door de klant onmiddellijk na het beëindigen van de sessie betaald. Deze regel wordt vanaf 1 januari 2015 aangepast, zie hiervoor de richtlijnen op Pricing & Policy
 10. Verder is de prijs bepaald per consultatie. Indien de consultatie door de cliënt eenzijdig en vroegtijdig wordt afgebroken, blijft het ganse bedrag verschuldigd. Hier worden geen uitzonderingen op toegestaan. Dit om de kwaliteit van dienstverlening en cliënteel optimaal te houden.
 11. Alle door verstrekte rekeningen en/of facturen zijn bindend en worden als aanvaard beschouwd, tenzij de klant onmiddellijk bij aanvang van het gebruik van de accommodatie zijn ongenoegen kenbaar maakt. Elk protest na gebruik van de accommodatie zal beschouwd worden als zijnde laattijdig en irrelevant.
 12. Alle kosten, zowel via gerechtelijke als buitengerechtelijke weg zijn volledig ten laste van de klant.
 13. Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach en de klant onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch recht. Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn territoriaal bevoegd de Rechtbanken van het arrondissement of kanton van de exploitatiezetel.
 14. Tijdens alle cursussen en activiteiten georganiseerd door Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet.
 15. Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande cursussen, diensten en activiteiten.
 16. Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering, zonder restitutie van gelden. Bij tussentijds beëindigen door Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach van een cursus of manifestatie als gevolg van overmacht vindt restitutie plaats pro rato.
 17. De op de folders en website van Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach genoemde prijzen en data zijn onder voorbehoud van fouten.
 18. Aan de websites en folders van Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach kunnen geen rechten worden ontleend.
 19. Bepaalde activiteiten kunnen extra kosten met zich mee brengen. Deze kosten worden vooraf aangekondigd en apart aangerekend. Deze dienen betaald te worden door de deelnemers zelf ten laatste op de dag van de activiteit en voor deze aanvangt.
 20. Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach behoudt zich het recht een cursus of activiteit te annuleren of uit te stellen bij te weinig belangstelling, of bijzondere omstandigheden.
 21. Centrum voor Levensvaardigheden of Transformatiecoach is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van annulering, uitstellen of andere wijzigingen van de cursus of activiteit.